Veteraner 55+

Vedtægter

  • §1

Foreningens navn er: Silkeborg KFUM’s Fodboldveteraner. Foreningen er nært tilknyttet Silkeborg KFUM’s fodboldafdeling

  • §2

Foreningens formål er at samle gamle KFUM’ere under kammeratlige former, samt at være støttegruppe for fodboldafdelingen.

  • §3

Foreningen ledes af et præsidium bestående af 5 kongresvalgte medlemmer.        

 De 5 medlemmer er: Præsident, Vicepræsident, Skatmester, Protokolfører samt Impresario.

  • §4

Der optages såvel tidligere medlemmer af Silkeborg KFUM’s fodboldafdeling som helt nye medlemmer. Begæring om optagelse som medlem kan tidligst fremsættes, når ansøgeren er fyldt 32 år. Præsidiet afgør, om en ansøger kan optages som medlem eller ej.

  • §5

 

Kontingentet fastsættes af præsidiet til godkendelse på den årlige kongres. Kontingentåret følger kalenderåret.

  • §6

Såfremt et medlem ønsker at dyrke aktiv idræt i en af Silkeborg KFUM’S idrætsafdelinger, skal vedkommende tillige være medlem af denne.

  • §7

Hvis et medlem ønsker at udtræde af foreningen, skal meddelelse herom tilstiles præsidiet. Såfremt den pågældende ikke står i restance, træder udmeldelsen i kraft ved den følgende måneds begyndelse.

  • §8

Restance med betaling af kontingent udover 3 måneder medfører ekskludering af foreningen.

  • §9

Ethvert medlem, der direkte eller indirekte skader foreningens interesser ved personlig optræden eller handling, kan af præsidiet ekskluderes. Den ekskluderede kan dog få sin sag behandlet på den førstkommende ordinære kongres, og der selv føre sin sag eller lade et andet foreningsmedlem føre sagen for sig.